1. semestr

podzim 2020


V prvním semestru jsem se teprve rozkoukávala. Hned ze začátku mě nadchlo, jak je na KISKu individuální přístup ke studentům — o bakaláři na FI se to říct nedá. Zároveň jsou věci o něco hůř organizované a instrukce méně jasné — to asi přichází s tou volností a je to úplně přijatelná daň.

Výuka byla poznamenaná pandemií COVDI-19. V něčem to bylo přitěžující a v jiném úlevné: třeba že jsem nemusela trávit celé pátky ve škole na přednáškách. Na druhou stranu mě mrzelo, že jsem se nemohla účastnit osobně předmětů, které jsem si sama zvolila. Zajímavý vhled do situace jiných studentů během pandemie mi pak poskytl předmět Uživatelský výzkum, kde jsme zkoumali právě dojmy studentů z online výuky.

Povinné předměty prvního semestru byly všechny příjemně úvodní. Protože jsem na KISK přišla z jiné fakulty, ocenila jsem, že jsem v prvním semestru dostala úvod do informační vědy a mohla hned ze začátku studovat design služeb, kvůli kterému jsem na KISK šla.

ISKM01 Informační vědy

Na hodinách informačních vět mě vždy nejvíc zaujala témata spojená se vztahem člověka a technologie. Ať už šlo o události historické, jako první vzpoury proti strojům, hnutí ludditů a odmítání průmyslové revoluce, nebo o témata z nedávné historie či současnosti, jako transhumanismus a technologickou singularitu.

Předmět mi dal základní přehled o tom, čím se informační věda zabývá. Věnovali jsme se formování informační vědy jako samostatného oboru a historickým proměnám práce s informacemi.

ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Protože se věnuju UX designu, předmět DISRI mi byl tento semestr z povinných předmětů zřejmě nejbližší. Velkou část probírané látky jsem sice znala, ale předmět mi pomohl si vědomosti lépe zorganizovat a ucelit.

Ocenila jsem průběžné úkoly — zvolila jsem si článek o UX metrikách a rozhovor s designérem. Článek jsem psala v angličtině a snažila jsem se tématu co nejlépe porozumět, proto to bylo celkem náročné, ale i přínosné. O rozhovor jsem požádala produktového designéra Pavla Mačka, který dříve pracoval v San Francisku pro Slack a InVision. Pavla jsem poznala na workshopu UI animací, který vedl v rámci předmětu na fakultě informatiky. Zajímala mě jeho profesní cesta a zkušenosti.

Zjistila jsem, že mě baví dělat rozhovory s lidmi z praxe. Od doby, co jsem dělala rozhovor s Pavlem, občas přemýšlím, že bych požádala o rozhovor nějakého dalšího známého designéra, a pozorně vyhlížím příští příležitost.

ISKM03 Literatura, knihovní procesy a trh

Součástí ukončení předmětu bylo napsat reflektivní esej, budu tedy následující odstavce citovat z této eseje.

Předmět byl rozdělen do tří částí. První část se věnovala vývoji literárního trhu a čtenářství. Pan profesor Kyloušek provedl studenty historií literatury a svůj výklad podpořil citacemi dobových spisovatelů a literárních vědců. Pan profesor postupoval od role literatury a spisovatele v antice až po moderní dějiny. Při přednáškách dával do souvislosti dění v oblasti literární s politickým a hospodářským vývojem společnosti. Právě toto ukazování souvislostí osobně vnímám jako velmi přínosné pro studenta ISK a jako často opomíjené při výuce literatury na středních školách.

Druhá část předmětu byla zaměřená na instituce knihoven, jejich vývoj a roli ve společnosti. Paní doktorka Mazáčová studentům představila roli a kompetence knihovníka, strategické cíle knihoven, funkce, které knihovny plní ve společnosti a kultuře, a českou i mezinárodní legislativu, která se knihovnám věnuje. Tato část předmětu má nesporně významnou roli ve studiu knihovnictví; nicméně pro studenty profilující se především na design nebo datovou analytiku mohlo být toto téma spíše cizí a nezajímavé.

Poslední část předmětu se věnovala kreativním průmyslům a roli knihoven v rámci kreativních a kulturních trhů. Na rozdíl od předchozí části vnímám toto téma jako přínosné pro všechny studenty ISK. Mnoho studentů bude v budoucnosti přicházet do styku s kreativními průmysly, ať už v roli konzumentů či aktérů. Kulturní a kreativní průmysly totiž nezahrnují pouze obchod s uměním, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale zasahují i do reklamy, designu, publicistiky, filmu, architektury a cestovního ruchu. Proto byl pro mě zajímavý úkol projít si knihu Kulturní a kreativní průmysly v České republice a přečíst si dva průmysly nám nejbližší.

Dále jsme měli za úkol splnit 4 z 20 nabízených výzev. Vzhledem k pandemické situaci byl ale náš výběr značně omezen. O výzvách píšu zde.

ISKM04 Seminář k diplomové práci

V rámci semináře k DP I. nám jednotliví vyučující představovali témata, jimiž se zabývají oni a jejich studenti ve výzkumu a v akademických pracích. Dívali jsme se na příklady prací z minulých let a na probíhající výzkumy. Každá profilace měla svoji přednášku, mě nejvíc zajímala ta designová.

Tento semestr jsem měla zapsaný také předmět Imerzivní a virtuální reality v humanitních vědách, který mi pomohl najít směřování mojí diplomové práce. Měla jsem možnost vyzkoušet si headset Oculus Quest 2 a práci s virtuální realitou. Na tuto zkušenost jsem navázala při psaní 10 normostran do semináře k DP: Towards User Experience Design for Virtual Reality. Zabývala jsem se designem pro VR, dívala jsem se na rozdíly mezi UX pro obrazovky a pro virtuální realitu.

PV267 Graphic Design for Web

Předmět na Fakultě informatiky byl rozložený do tří samostatných workshopů: UI animace, redesign chatovací aplikace a videomapping.

ISKM65 Uživatelský výzkum

V minulosti už jsem měla nějaké zkušenosti s uživatelským výzkumem, ale až tento předmět mi poskytl formální rámec a odborné vedení. Během semestru jsme zkoumali výuku na KISKu během COVIDu. Společně jsme si nejdřív nachystali výzkumné otázky a scénáře rozhovorů, pomáhal nám s tím Martin Kopta. Následně jsme ve dvojicích udělali dva rozhovory s vybranými participanty z řad studentů KISKu, rozhovory jsme přepsali a kódovali v aplikaci Dovetail.

Další část předmětu byla syntéza dat z výzkumu. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina se zaměřila na jednu tematickou část –⁠ my jsme měli téma Dobrá praxe. Zabývali jsme se tedy tím, co se na při covidové výuce daří. Některé výstupy z výzkumu můžete vidět zde: