2. semestr

jaro 2021

Druhý semestr byl zřejmě nejnabitější za celé studium. Kromě 11 předmětů jsem pracovala na částečný úvazek na projektu Terapie.cz, zúčastnila se hackathonu a učila Human-Computer Interaction na Fakultě informatiky.

Terapie.cz je projekt, na kterém se podílí agentura Stride XL, pro kterou jsem začala pracovat na podzim 2020. Projekt řeší propojování klientů a terapeutů, vzdělávání v oblasti duševního zdraví, a wellbeing ve firmách. Více o projektu píšu ve svém profesním portfoliu.

V lednu 2021 jsem se spolu s dalšími spolužáky zúčastnila hackathonu EduHack, jehož cílem bylo zlepšit zapojení studentů ve výuce. Naše řešení mířilo na lepší přístupnost výuky pro studenty s různými typy omezení a vyhrálo druhé místo. O projektu jsem napsala článek na Medium.

Před začátkem jarního semestru jsem začala spolu s dalšími kolegy připravovat novou podobu předmětu Human-Computer Interaction na Fakultě informatiky. Předmět jsem již rok předtím učila, tento rok se ale změnilo vedení přemětu a měnili jsme celkovou koncepci výuky, od přednášek a cvičení až po studentské projekty. Předmět probíhal online, proto jsme tomu museli přizpůsobit aktivity na cvičeních a software. Byla to pro mě nedocenitelná zkušenost.

Studijně mě v tomto semestru nejvíc inspirovaly předměty Učící se společnost a Informační chování.

ISKM06 Učící se společnost

Oblast EdTechová a vzdělávací pro mě byla v mnohém nová. Ačkoliv mi téma přijde zajímavé, ve své praxi se mu nevěnuji a nedostávám se s ním tolik do kontaktu. Přednášky na předmětu Učící se společnost mi daly vhled do mnoha témat a oblastí, kterými se lze v tomto kontextu zabývat.

V průběhu semestru jsme si mohli zvolit dílčí témata do sylabu a dále si vybrat, na které části sylabu chceme napsat tzv. přípravy. Příprav bylo celkem šest, já jsem si zvolila následující témata:

Téma závěrečné desetistránkové eseje jsem se rozhodla propojit s tématem své diplomové práce a psát o tématu EdTechovém – vzdělávání pomocí virtuální reality. Vznikl článek Virtual Reality for Learning and Assessment, který jsem psala v angličtině, aby se mi pozděj lépe navazovalo s anglickou diplomkou. Velmi jsem ocenila, že jsem mohla v předmětu řešit témata, která jsou relevantní pro moji profesi a můj výzkum.

ISKM10 Informační chování

Oblast informačního chování se v mnoha místech překrývá s oborem HCI, proto mi byla probíraná témata často blízká. V rámci předmětu jsme se učili o historickém vývoji informačního chování, o různých přístupech, teoriích, metateoriích a paradigmatech. Umím si představit, že některé představené modely a metody (např. sense-making theory, micro-moment timeline interview) časem využiji ve své designérské praxi.

Kromě závěrečného testu měl předmět dva stěžejní výstupy: článek na zvolené téma z oblasti informačního chování a návrh uživatelského výzkumu (který nebylo potřeba realizovat). V prvním úkolu jsem si zvolila téma Shared information bias – toto téma jsem si zvolila proto, že jsem jej neznala a chtěla poznat. Ve své designérské praxi potřebuji často pracovat ve skupinách, řídit diskuze a facilitovat sdílení informací. V tom mohou být skupinová kognitivní zkreslení překážkou. Podrobně skupinové biasy rozebírám v článku Shared Information Bias in Group Decision-Making.

Druhý úkol byl skupinový – v týmu 5 studentů jsme navrhli výzkum ke strategii hledání pracovních stáží u magisterských studentů MU. Výzkum cílil na pozorumění potřebám studentů a zlepšení služeb kariérního centra. Stěžejními výzkumnými metodami byly hloubkové rozhovory a dotazníky. Na úkolu byl zajímavý především aspekt ne-realizace. V průběhu návrhu výzkumu jsme s měli často tendenci obávat, že některé postupy budou příliš nákladné nebo náročné, a museli jsme si vzájemně připomínat, že výzkum pouze navrhujeme, ale nerealizujeme.

Obor informačního chování mi přijde nesmírně zajímavý, jako UX pozvednuté do formálního věděckého zkoumání. Během semestru se mi lépe dařilo udržet pozornost u přednášek paní doktorky Suché, než pana doktora Lorenze. Co mi uniklo během semestru jsem pak doháněla při učení na zkoušku, které bylo užitečné pro moji profesní praxi. Díky předmětu dokážu formálně popsat a řešit některé jevy či úkoly z UX designu.

ISKM08 Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu

Tento semestr bylo cílem diplomového semináře zhotovit Projekt diplomové práce. K tomu jsme si museli už jasně stanovit téma a domluvit si vedoucího. Ujasnit si téma diplomové práce půl roku před začátkem práce a rok před odevzdáním působí na jednu stranu trochu předčasně, na druhou stranu je to ale krok kupředu, který by měl usnadnit včasný začátek diplomové práce.

V Projektu DP jsem navázala na přípravu z předchozího semestru a snažila sem se dále konkretizovat, kterým směrem se vydám v oblasti designu pro virtuální realitu. V souvislosti s probíhajícími výzkumy na MU a výzkumy firem Corinth a Lifeliqe (s nimiž mě propojila paní doktorka Suchá) jsem se rozhodla zabývat vzdělávacími aplikacemi ve VR. Po konzultaci se zástupci firmy Lifeliqe jsme narazili na problém assesmentu ve VR, tedy hodnocení nabytých znalostí. Ve své diplomové práci se tedy chystám zabývat designem uživatelského rozhraní pro testování studentů.

Téma diplomové práce jsem na podzim 2021 měnila, protože se mi nepodařilo uskutečnit dohodnutou spolupráci s firmou Lifeliqe.

ISKM09 Angličtina pro informační studia a knihovnictví

Angličtina byla zřejmě nejjoddechovější a nejsluníčkovější předmět tohoto semestru. Na začátku jsme si mohli společně poskládat sylabus (s podporou sylabu z minulého roku) a vybrat si, čemu se budeme chtít věnovat. Stejně tak jsme si mohli zvolit z více možností psaných úkolů k ukončení předmětu, podle toho, které nám přišly užitečné nebo třeba snadné). Protože v angličtině často píšu a jinak existuju, nebyl pro mě předmět nijak náročný. Do portfolia ke zkoušce jsem mohla použít několik svých existujících textů nebo třeba své anglické CV.

ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy

V předmětu Literatura, kultura a humanitní vědy jsme se zabývali prolínáním literatury a dalších humanitních oborů. Ve čtyřčlenných skupinách jsme zpracovávali digitální kolekce na zvolené téma – my jsme si zvolili téma Literatura, kultura a česká tradice. Zpracovávali jsme digitální kolekci k výročí 100 let od vydání Švejka.

Na zkoušku jsem si připravila povídání o dvou tematických okruzích: sociologii a filozofii. V sociologické části jsem psala esej na téma utopií a antiutopií. Ve filozofické jsem diskutovala filozofický přesah beletristických děl Milana Kundery.

Ačkoliv mám ráda literaturu a příprava textů na zkoušku mě bavila, předmět mi nepřišel relevantní pro moji oblast zájmu a designérskou praxi.